استاندارد های حسابداری

عنوان : استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32
توضیحات : استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 32،کاهش‌ ارزش‌ داراییها
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/16
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 31
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 31، داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/15
عنوان : استاندارد حسابداري شماره 30
توضیحات : استاندارد حسابداري شماره 29، سود هر سهم
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1395/01/14
عنوان : استاندارد حسابداري شماره 29
توضیحات : استاندارد حسابداري شماره 29، اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي(جديد)
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/29
عنوان : استاندارد حسابدارى شماره 28
توضیحات : استاندارد حسابدارى شماره 28،فعاليتهاى بيمه عمومى (لازم‌الاجرا براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ اول فروردين 1386 يا بعد از آن شروع مي‌شود)
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/28
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 27
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 27، طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي‌ (لازم‌الاجرا براي کليه صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ اول فروردين 1384 يا بعد از آن شروع مي‌شود)
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/27
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 26
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 26، فعاليتهاي‌ كشاورزي‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/26
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 25
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 25، گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/25
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 24
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 24 گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/24
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 23
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 23،حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/23
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 22
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 22،گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/22
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 21،حسابداري‌ اجاره‌ها
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/21
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 20
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 20، حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ وابسته‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/20
عنوان : استاندارد حسابداری شماره 19
توضیحات : استاندارد حسابداری شماره 19، ترکيبهای تجاری (تجديدنظر شده 1384)
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/19
عنوان : استاندارد حسابداري شماره 18
توضیحات : استاندارد حسابداري شماره 18، صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌ (تجديد نظر شده 1384)
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/18
عنوان : استاندارد حسابداري شماره 17
توضیحات : استاندارد حسابداري شماره 17، اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي (تجديد نظر شده)
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/17
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 16
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 16، تسعير ارز
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/16
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 15
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 15، حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/15
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14،نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/14
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 13
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 13، حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/13
عنوان : استاندارد حسابداري شماره 12
توضیحات : استاندارد حسابداري شماره 12، اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي (تجديد نظر شده)
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/12
عنوان : استاندارد حسابداري شماره 11
توضیحات : استاندارد حسابداري شماره 11، اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي (تجديد نظر شده)
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/11
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره ‌10
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره ‌10، حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/10
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9، حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/09
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8، حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/08
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 7
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 7،حسابداري‌ مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/07
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6، گزارش‌ عملكرد مالي
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/06
عنوان : استاندارد حسابداری شماره 5
توضیحات : استاندارد حسابداری شماره 5 ، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (تجدیدنظر شده 1384)
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/05
عنوان : استاندارد حسابداري شماره 4
توضیحات : استاندارد حسابداري شماره 4، ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي (تجدیدنظر شده 1384)
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/04
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 3، درآمد عملياتي
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/03
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 2
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 2، صورت‌ جريان‌ وجوه نقد
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/02
عنوان : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1
توضیحات : استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1 ، نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي
نویسنده : مجيد ممبني
تاریخ ایجاد : 1394/12/01

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :