مقالات حسابداری و مدیریت

عنوان : اثر سطح حاکمیت شرکتی بر شفافیت سود حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر حمیدرضا وکیلی فرد
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : اثرگذاری عوامل رفتاری و انعکاس سوگیری‌ دیرپذیری در رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر محمد اسماعیل فدایی نژاد ، محمدرضا مایلی ، مصطفی امام دوست
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : ارتباط بین شیوه های تامین مالی برون سازمانی با عملکرد آتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : حمید حاجی ملا میرزایی ، علی یاوری ، معرفت غلامی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : ارزیابی کارایی شرکتهای دولتی خصوصی شده در ایران، قبل و بعد از واگذاری به بخش خصوصی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA)
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر سهیلا مهدوی ، فرشته جوادی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : الگوهای نظری طبقه‌‌بندی اطلاعات در صورت جریان وجوه نقد مقایسه تطبیقی ارائه صورت جریان وجوه نقد براساس استانداردهای حسابداری کشورهای مختلف
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : محمد علی ساری
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : امکان سنجي انتشار صکوک در مقايسه با ساير روشهاي تامين مالي در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر مهدی دهقان نیسانکی ، ابراهیم صادقی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : اهمیت شناخت پایگاه های اطلاعاتی غیر متمرکز و محیط پردازش گرید در حسابرسی مستقل
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی ، فرهاد اسفندیار
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی اجزاء و مدل های متداول پیشبینی ورشکستگی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر محمد حسین ستایش، محمد کیامهر
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود با سودآوری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر محمدحسین ستایش ، نوید رضا نمازی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی اهمیت به کارگیری سیستم کنترل‌های داخلی بر اساس چارچوب کوزو
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر فاطمه صراف ، سهیل محمدحسن زاده ، حسین حرآبادی ، مریم السادات سید صالحیان
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی آثار مالی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت گاز استان ایران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : مهرناز ساجدی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی تاثیر استاندارهای 30 و 31 حسابداری بر معیارهای ارزیابی عملکرد و ضریب واکنش سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : علی فاضل یزدی ، زهره حیدری
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی تاثیر ریسک رقابت در بازار محصول بر سطح انباشت وجه نقد در شرکتهای دارای محدودیت تامین مالی و فرصت های سرمایه گذاری
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر زهرا پورزمانی ، آرامه سلیمان خانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی تأثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران (مطالعه موردی- بانک های تجاری کرمانشاه)
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر رضا جامعی ، نسرین درویشی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی تاثیر محافظه کاری بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر سید علی حسینی ، سارا ارزانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی رابطه بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر قدرت اله طالب نیا ، سمیرا پهلوان
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر عباس هشی ، حمید علیخانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : اقلام تعهدی درصدی در برابر اقلام تعهدی سنتی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر غلامرضا کردستانی ، منیژه شاهشوندی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی رابطه تعهد حرفه ای و تعهد سازمانی حسابرسان با رفتار حسابرسی ناکارامد
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر محمود موسوی شیری ، دکت مهدی صالحی ، محمد احمدنژاد
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی عوامل موثر بر ارزش گذاری جریان نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر ولی خدادادی ، دکتر حسن فرازمند ، رامین قربانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های مبتنی بر نظریه فرامدرن پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : محمدرضا ختایی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : بررسی فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار تهران؛ مورد اجزاء مستمر و غیر مستمر (صفحه 57-44)
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر علیرضا شهریاری ، دکتر فرخ برزیده ، مهسا الهامی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : تأثیر چسبندگی هزینه‌ها بر محافظه‌کاری شرطی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر سید عباس هاشمی، علی نجاتی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی شرکت
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : ابراهیم وحیدی الیزایی ، ماندانا فخاری
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : تاثیرمدیریت سود بررابطه حاکمیت شرکتی وکیفیت سود
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر فرزانه حیدرپور ، مجید طاهروردی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : اثر ریسک بر محافظه کاری
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر علی ابراهیمی کردلر، زهرا شمس
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : چارچوب نظری گزارشگی مالی، از آغاز تا امروز
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : مهدی کدیور
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : چرا نظام بودجه ریزی عملیاتی ، عملیاتی نمی شود ؟
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : شاهرخ هوشمند
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : حسابداری منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین دارایی یک سازمان
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر مهدی بهار مقدم ، ساسان خادمی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : رابطه سیاست تقسیم سود با جریانهای نقدی آزاد و سودهای آتی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر فرزانه حیدرپور ، مسعود کاظم پور
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : رویکرد ارزیابی چابکی در زمینه همکاری مشترک سازمانی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : ناصر پرتوی ، الیاس سروی ، محسن سروی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : سرآغاز 7 رویه در حسابداری مدیریت
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر مهدی علی نژاد ساروکلایی، فاطمه تقی نژاد
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : سرمايه فكري- در مسير گذر از تئوري به عمل
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر احمد احمد پور ، سید جواد ابراهیمیان
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : سوء تدبیر در تدوین و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : یاسر معتمدی محمدیان
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : ضرورت XBRL، گزارشگری مالی در قرن 21
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : مسعود حسنی القار
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : کاربرد الگوریتم ژنتیک چند هدفه در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک (مطالعه موردي تسهيلات اعطايي بانک ملي استان اصفهان)
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : محمدرضا دلوی ، ابراهیم باقی ، عبدالمجید عبدالباقی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : کیفیت حسابرسی و محافظه کاری- شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر شکراله خواجوی ، مهرداد ابراهیمی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : گذری نقد گونه بر مقاله معیارهای اندازه گیری در حسابداری با تطبیق دیدگاه های معرفت شناسی دینی اسلامی در برابر دیدگاه های غربی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی ، حسین بخشی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : مبانی روش شناختی تدوین استانداردهای حسابداری
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر غلامحسین مهدوی ، دکتر الهه برزگر
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : مدل ارزش گذاری مازاد تمیز و اهمیت اقلام مازاد کثیف
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر محمد حسین ستایش ، مهدی ابراهیمی میمند
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : مشکل خطای اندازه گیری شاخص Q توبین، معیاری تاثیر گذار بر انجام تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : داریوش فروغی ، سعید فرزادی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : مقایسه انتظارات سودآوری سرمایه گذاران از طریق توجه به پایداری اجزای سود و قیمت سهام در شرکت های با اکثریت سهام دولتی و خصوصی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : آزاده صالح پور ، امید صباغیان طوسی ، محمدرضا سحری
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : موسسات رتبه بندی اعتباری- نقش ها، مزایا، انتقادات و نحوه نظارت
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : شهناز مشایخ ، آمنه بذرافشان ، زهره عارف منش
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : نقش اعتماد بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلان سود با تأکید برالزامات نهاد های رسمی وعدم تقارن اطلاعاتی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر آزیتا جهانشاد ، حمزه ملکیان
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : نقش محافظه کاری حسابداری در سویه ی پیش بینی سود مدیران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر سید احمد خلیفه سلطانی ، نرگس احمدی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : نوآوری در حسابداری دولتی و تئوری انتشار
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر اسفندیار ملکیان ، محمد وحدانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : واحد های دولتی و پاسخگویی تعهدی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : مهدی اسماعیلی
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : همگرایی بین المللی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : محمد گراوند
تاریخ ایجاد : 1395/01/06
عنوان : ارزیابی ارتباط اطلاعات مالی با رفتار سرمایه گذاران هنگام خرید و فروش سهام
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : قدرت الله طالب نیا ، نصرالله تختایی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : ارزیابی میزان اثربخشی الگوهای جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی شرکتها
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر قاسم بولو ، اصغر کرمی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : الماس تقلب و مسئولیت مدیران و حسابرسان درقبال پیشگیری از تقلب
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر علی اکبر عرب مازار ، محمود صمدی لرگانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بخش بندی مشتریان بانک های تهران بر مبنای مزایای مورد انتظار ایشان
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر علی ربیعی ، مهران فیروزی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : برداشت سرمایه گذاران ایرانی از استقلال حسابرس
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : ابراهیم وحیدی الیزیی ، محمد تمیمی ، حسین شلال نژاد
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها - صفحه 4 الي 23
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر اسماعیل فدایی نژاد ، دکتر محمد نوفرستی ، محمد اقبال نیا
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر اجراي سیستم هزینه‌یابی کیفیت بر مدیریت هزینه در شركت پالايش گاز فجر جم
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکترناصر ایزدی نیا ، رضا کمالی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر بازار رقابت محصول بر پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر حمید محمود آبادی ، شهلا ابراهیمی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر محمد جواد شیخ ، محسن زمانی گندمانی ، مریم مهاجرانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکترحجت سرهنگی ، عباس جلالی فراهانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی بر سرمایه ‌فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر سیدعلی حسینی ، سید جلال سیدی ، حجت اسماعیل زاده ، امیر سروستانی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : مهناز حسینی نسب ، نیرعلیمی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر رابطه وجه نقد نگهداری شده و بازده غیرعادی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه 30 الي 41
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر عبدالله خانی ، رضا رجبی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تأثیر ویژگی های هیات مدیره بر عملکرد شرکت در سطوح متفاوت رقابت بازار
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر احمد خدامی پور ، رامین قربانی ، جواد نیک کار، یونس بزرایی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : محمدجواد ساعی ، مهدی عبدی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تطبیقی موادی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی- نقد و بررسی ماده (39) و (44) قانون محاسبات عمومی در مقایسه با مبنای تعهدی و قانون تجارت - صفحه 42 الي 49
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : احمد ناصری ، مصطفی نجار
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی توان متغیرهای حسابداری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : سید فرهاد گوران حیدری ، محمود همت فر
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی جامع قدرت پیش بینی و محتوای اطلاعاتی متغیرهای سود و زیانی و ترازنامه ای در پیش بینی جریان های نقدی آتی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : فرخ برزیده، دکتر علیرضا شهریاری
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی رابطه اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر علی ابراهیمی کردلر ، سلمان رحمتی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی و اختلاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر ساسان مهرانی ، سیدجلال سیدی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکترمحمود یحیی زاده فر ، دکترشهاب الدین شمس
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره با شاخص های حسابداری ارزیابی عملکرد (مورد مطالعه- شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر اسفندیار ملکیان ، دکتر محمود صمدی لرگانی ، عباسعلی دریایی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی راهکار های استراتژیک در سازمان های دولتی با رویکرد ارزش آفرینی در ثبات ساختار مالی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر محمد حقیقی ، علی محی الدین
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی معیار های عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : عبدالرضا اسعدی ، آزاده کیانی نژاد
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری در گزارش‌های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکترهدی همتی ، دکترآرزو جلیلی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی وشناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه ها (دیدگاه سنتی یا دیدگاه اخلاقی)
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر حسن همتی، دکتر ناصر پرتوی ، مجتبی ابراهیمی رومنجان
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول و راهبری شرکتی بر سیاستهای نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر محمد سیرانی ، حسین سیف قلی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسي تاثير متغيرهاي حسابداري و بازار عدم تقارن اطلاعاتي بر هزينه سرمايه سهام عادي
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر عبدالله خانی ، زیبا قجاوند
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسي سودمندي تهيه و ارائه صورت سود و زيان جامع در ايران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : سارا کنعانی هرندی ، دکتر غلامحسین مهدوی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسي عملكرد مالي شركت‌هاي دولتي مشمول واگذاري در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : سعید میرزا محمدی، سید علی خسروشاهی ، علیرضا دلیری
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : پیش بینی ارتباط بین بازده سهام و عدم تقارن اطلاعاتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر سید حسین سجادی ، محسن رشیدی باغی ، محسن شیرعلی زاده
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : پيش بيني بازده سهام با استفاده از نسبت هاي بازار درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر عبدالکریم مقدم ، احسان قدردان ، محمد راشدی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : پيش بيني سود هر سهم (EPS) با استفاده از شبکه هاي عصبي پرسپترون چند لايه (MLP) و توابع شعاعي بنيادين(RBF) در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : عبدالله پاکدل ، عباسعلی دریایی ، حسین امینی ، سید محمد مشعشعی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تاثیر کیفیت بر نرخ بازگشت سرمایه، سوددهی و جریان نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : نرجس کمالی کرمانی، روح الله طالبی نجف آبادی ، عبدالحسین طالبی نجف آبادی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تأثیر کیفیت سود بر تغییرات بازده غیر متعارف سهام - صفحه 36 الي 55
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : بهزاد قربانی ، دکتر داریوش فروغی ، دکترهادی امیری
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تاثیر متغیرهای شرکتی و نقش تعدیل کننده مالکیت دولت بر ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکترعبدالرضا اسعدی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تأثیر متقابل سودهای غیرمنتظره و ویژگی های کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر زهرا لشگری ، الهام بخشایش
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تأثیر ویژگی های خاص شرکت بر فرصت های سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکترمهدی علی نژاد سارو کلایی ، عباس شول ، مریم بحرینی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تجزیه و تحلیل معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری از بُعد دقت
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : حمیده اثنی عشری ، دکتر رضوان حجازی ، دکتر ویدا مجتهدزاده
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ی پنجره ای
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر محسن دستگیر،دکتر منصور مومنی ، دکتر صابر ساعتی مهتدی ، دکترمهدی علی نژاد سارو کلایی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تعاملاتی در باب رابطه تئوری و اجرا در حسابداری مدیریت
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : مهدی یعقوبی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تعدیلات سنواتی- نوع، علل و واکنش بازار سرمایه
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکترامید پورحیدری ، رحمت الله هوشمند زعفرانیه
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تغییرات سود سهام و عملکرد سودهای آتی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر سیدرسول حسینی ، محمد رحیم پور
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تئوری چسبندگی هزینه ها و تاثیرات آن بر مفاهیم حسابداری
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : جواد نیک کار ، سعید حاجی زاده
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : چارچوب نظری جامع برای افشای داوطلبانه سرمایه فکری
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر ناصر ایزدی نیا ، کریم ایمانی ، وحید روح اللهی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : حسابداری مدیریت و نظام راهبری شرکتی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر حمیدرضا وکیلی فرد ، سید احمد موسوی ، فرشاد سلیم
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : حسابداری؛ علم یا هنر ؟!؟ - صفحه 66 الي 77
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : سیدجلال سیدی ، محمد صادق غزنوی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : حسابرسی دیجیتالی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : محمد دل آرام ، زینب کریمی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : فناوري هاي اطلاعاتی: چالش و فرصت سیستمهاي مدرن حسابداري مدیریت
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : حسین دلبری
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : آموزش انتقادي حسابداري در خدمت توسعه پایدار
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : نرگس رضاپور
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : تأثیر خصوصی سازي بر عملکرد شرکتهاي واگذار شده
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : سکینه شبیه
تاریخ ایجاد : 1395/01/05
عنوان : بررسی اصل محافظه کاري و جایگاه آن در گزارشگري مالی
توضیحات : جهت مشاهده چکیده مقاله "نمایش" و جهت دانلود مقاله "دانلود" را کلیک نمائید.
نویسنده : دکتر حمیدرضا شماخی ، رضا زاهدی
تاریخ ایجاد : 1395/01/05

  1 2 3 4   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :