بررسی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های مبتنی بر نظریه فرامدرن پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
در این تحقیق عملکرد صندوق های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص های مبتنی بر نظریه فرامدرن پرتفوی مورد بررسی قرا می گیرد. شاخص های مورد نظر برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، شاخص سورتینو و نسبت پتانسیل مطلوب می باشند. بدین منظور داده های مربوط به 16 صندوق سرمایه گذاری طی دوره 90-88 جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفتند. در بخش دیگری از تحقیق، عوامل مؤثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفتند. عوامل بررسی شده شامل متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، نسبت فعالیت سرمایه ای، ارزش واحد های صدور، ارزش واحدهای ابطال و ارزش خالص دارائیها می باشند. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های ناپارامتریک استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این مطلب است که رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس دو شاخص مذکور، یکسان نبوده بلکه صرفاً رابطه معناداری میان آنها برقرار است و از آنجائیکه سرمایه گذاران همواره به دنبال انتخاب بهترین صندوق ها جهت سرمایه گذاری هستند، باید از چند شاخص مختلف جهت ارزیابی عملکرد استفاده شود تا اطمینان بیشتری نسبت به نتایج حاصل شود. همچنین رابطه معنادار میان متغیرهای نسبت فعالیت معاملاتی، ارزش صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری تأیید شد، بطوریکه تنها این سه متغیر به عنوان عوامل اثرگذار بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می باشند.

  1   
کپی رایت تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای شرکت اخوان محاسب جنوب محفوظ است. توییتر گوگل پلاس فیسبوک لینکدین تلگرام اینستاگرام
طراحی و اجرا :